قوانین و مقررات

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA)Service Level Agreement) امکانی‌ است برای کاربران که با مشخص کردن سطح خدمات دریافتی، بتوانند در صورت مطابقت نداشتن کیفیت خدمات با سطح مشخص شده در قرارداد، درخواست جبران خسارت کنند:

با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن شبکه ارتباطات داده ها و رعایت حقوق مشتریان ، ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات ارتباطات داده ها در جلسه شماره 90 مورخ 1389/10/05 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

موافقت نامه سطح خدمات : یک قرار داد دو جانبه بین خدمات دهنده و خدمات گیرنده که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامتر های کیفیت خدمات توافق شده ، منعقد می شود. در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات ، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعیین شود. از این پس این قرارداد SLA نامیده می شود.

مشترک گرامی؛ لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ٣٠ روز است.