خدمات پرسل
  • قیمت سرویس‌ها و تجهیزات
  • بررسی وضعیت دسترسی به +ADSL2
  • شیوه استفاده از خدمات +ADSL2
  • تعرفه خدمات تلفن (Voice)
  • ShatelTalk
  • تلفن ثابت (POTS)
  • ATA, IP-Phone, IAD
  • راهنمای کد تماس کشورها
  • شیوه استفاده از خدمات پهنای باند